Sanda EFS/Syförening

När järnvägslinjen lades ner utlystes stationshuset i Sanda till försäljning 1958. Huset med tomt inköptes av De Ungas Förbund, DUF  i Sanda, senare ombildad  till Sanda Missionsförening av EFS. Sanda gamla syförening/arbetsförening stödde inköpet. Ungdomsarbetet var i behov av en egen lokal och det gamla stationshuset fick namnet Sanda ungdomsgård. Huset byggdes till och var klart 1959.

 

Sanda arbetsförening och Sveriges äldsta syförening

Omkring 1850 blev några personer i Sanda omvända, de ansåg att ungdomen borde ledas in på sanningens väg och beslöt att starta en skola och ett bibliotek. Ca 10 familjer bildade en förening, männen arrenderade ett tunnland utmark och kvinnorna spann, vävde, sydde och stickade. På onsdagar och söndagar samlades man och läste bibeln och sjöng sånger samt tog upp kollekt. Allt som odlades och tillverkades såldes.

Efter en tid kunde man köpa böcker och anställa en lärare, männen tillverkade bänkar och bord. Den första läraren hette Lisen Boberg och undervisningen hölls i hemmen bl.a. vid Alands, Anderse och Övide.

1871 antog man nya stadgar och föreningen delades upp i en mans- och en kvinnoavdelning. Problem infann sig, männen blev av med sin åker och det blev slitningar inom föreningen vilket medförde att en del medlemmar gick ur föreningen och bildade en ny. Kvinnorna fortsatte sitt arbete med att sy och sticka och Sanda kan därför vara stolta över att ha Sveriges äldsta syförening, som fortfarande 2011, träffas varannan vecka och har sin årliga försäljning innan jul. Insamlade medel går bl.a. till misionsändamål, varje år träffas man 2 januari till årsmöte då man också beslutar om medlens användande, så som det står i stadgarna från 1871.

 

Utdrag ur 1871 års stadgar för en arbetsförening inom Sanda församling, innefattande två avdelningar, en manlig och en kvinnlig.

§2. Likaså bör varje kvinnlig ledamot åtaga sig genom handarbete verka för ovan sagda ändamål. a) Genom sammanskott och inköp av materialer.  b) Genom sammanträde varannan vecka eller oftare, tillverka till försäljning.  c) Dessa sammanskott och inköp specificeras och till kassaförvaltaren redovisas av föreståndarinnan till den 24 dec. varje år.

 

§5. Årsmötet blir den 2 januari varje år, då beslut fattas om medlens användande: ordförande, föreståndarinna, kassaförvaltare samt två revisorer väljas.

Copyright Gullingruppen 2018

Museets öppettider (1 juni till 1 september): kl. 10:00–18:00

Övrig tid: Gunnel Wallin: 070-291 13 83  eller e-posta ge.wallin55@gmail.com